2016/115 Kristiansand kommune


Innklaget: Kristiansand kommune — Kommunal myndighet
Klager: Origo Solutions AS
Saksdokument: 2016-115 Klagenemndas avgjørelse.pdf
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Vedståelse
Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om driftskontroll for Odderøya renseanlegg. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen uten at regelverket gav hjemmel til dette. Klager anfører også at innklagede ikke kan inngå kontrakt med valgte leverandør, fordi vedståelsesfristen ikke er forlenget på korrekt måte.
Sammendrag Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i forbindelse med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av at klager ikke hadde erfaring med levering, programmering og idriftsettelse av toppsystemet WinCC OA. Subsidiært anførte klager at kvalifikasjonskravet var ulovlig. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved å inngå kontrakt med valgte leverandør uten at vedståelsesfristen var forlenget på riktig måte. Det ble fremholdt at det på den bakgrunn måtte anses som en ulovlig direkte anskaffelse å inngå kontrakt med valgte leverandør. Ingen av klagers anførsler førte frem.
Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring Registrert inn: 18.07.16
Type avtale: Kontrakt Avsluttet: 15.02.17
Regelverk: LOA og FOA del I og III Status: Avgjort
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse Avgjort av: Klagenemnda
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA