Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Gebyr til Helse Stavanger HF for ulovlig direkte anskaffelse


Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) håndhever regelverket for offentlige anskaffelser. Klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten for ulovlige direkte anskaffelser den 1. januar 2017. Nå har KOFA ilagt sitt første gebyr etter at gebyrmyndigheten ble gjeninnført.

Helse Stavanger HF har blitt ilagt gebyr på kr. 375 000 for ulovlig direkte anskaffelse av transporttjeneste for utkjøring og henting av blodprøver fra legekontorer.

Helse Stavanger HF inngikk i 2006 kontrakt med Box Delivery Norge, i dag Bring Express Norge AS, om «Transport av blodprøver». Kontrakten hadde en varighet på to år med opsjon på forlengelse i to år. Kontrakten løp ut i juni 2010, men Bring Express Norge AS har fortsatt å levere tjenesten til dags dato, uten at det har blitt kunngjort ny konkurranse.

Ettersom vederlaget for utførelsen av tjenesten oversteg terskelverdien, representerte dette etter klagenemndas vurdering en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda konkluderte videre med at avtaleforholdet baserte seg på en gjensidig enighet om at valgte leverandør skal utføre tjenesten frem til innklagede gjennomfører ny konkurranse på dette området. Gebyr ble derfor ilagt for samtlige tjenester som er og vil bli levert etter 1. januar 2017. Gebyret utgjorde ca. 13 prosent av kontraktens verdi.

-Manglende kunngjøring av en kontrakt over terskelverdien er det mest alvorlige bruddet på regelverket for offentlige anskaffelser fordi manglende kunngjøring hindrer konkurranse om kontrakten. Manglende konkurranse fører til at formålet bak lov om offentlige anskaffelser, nemlig mest mulig effektiv bruk av offentlige midler, ikke vil nås. Det er derfor i alles interesse at avtaler kunngjøres i tråd med regelverket. I denne saken hadde innklagede kjøpt tjenester i en årrekke selv om kontrakten var utløpt, og nemnda mente at KOFA hadde plikt til å ilegge gebyr fordi den offentlige oppdragsgiveren hadde utvist forsett eller grov uaktsomhet, sier Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet.

Les avgjørelsen her:
https://www.kofa.no/documents/2017182_2017_0182-16Klagenemndas%20gebyrvedtak.pdf

Kontaktperson
Nestleder i Klagenemndsekretariatet Jonn Sannes Ramsvik
Jonn.sannes@ramsvik@knse.no
Mobil: 48336537